ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Фрешстрой предлага услуги за вертикално планиране. Тази услуга би могла да се използва при проектиране на строителство на сгради и съоръжения. Необходимо е предварителното изготвяне и удобрение на проект за вертикално планиране, което става върху подробна геодезическа снимка, която предстаяве на съществуващите теренни особености в обекта.

Работата на проектантите на Фрешстрой на вертикалната планировка е пряко свързана и зависи от работата на проектантите на другите части от проекта- архитекти, ландшафтни архитекти, конструктори, инженери по транспортно строителство, ВиК инженери и др.
След приключването на строителните дейности в рамките на имота започва осъществяването на вертикалната планировка. Необходимо е да се направи и почистване на терена, прокарване на различни комуникации /ток, водопровод, тръби за поливна система, канализация и др./ и изграждане на дренажи, преди стартирането на вертикалната планировка.